Condicions generals de contractació dels serveis de transport de mascotes de *BaggagePets.

 

Clàusula 1.- De l’objecte del contracte

*Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L. és una companyia de *transitarios internacionals, i a través del seu servei *BaggagePets es dedica a prestar els serveis de trasllat tant a nivell nacional com a internacional, del seu animal a través de les millors connexions des de Barcelona, Madrid i Màlaga, oferint vols on-line a la principals capitals Mundials, amb les millors tarifes possibles que ofereixin les companyies aèries.

Per executar els serveis oferts per *BaggagePets, la mateixa podrà concertar tot tipus de mitjans de transports i *subagentes, els quals seran contractats en nom del client, propietari de l’animal.

 

Clàusula 2.- De l’àmbit d’aplicació

Aquestes Condicions Generals seran aplicable a tots els serveis d’intermediació sol·licitats a *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets, i això amb independència del mitjà utilitzat per sol·licitar-los, ja sigui telefònicament, per fax, mail, o qualsevol un altre mitjà. Qualsevol reclamació que pugui sorgir en relació amb uns serveis prestat per *BaggagePets es regirà per les presents Condicions Generals i Reglamentació *IATA per al transports d’animals vius.

 

Clàusula 3.- De l’acceptació

El client accepta expressament sotmetre tot els serveis contractats amb *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets a les present Condicions Generals.

 

Clàusula 4.- De les obligacions del client.

El client garanteix a *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets que és el propietari o posseïdor legítim de l’animal objecto de transport i/o en està en plenes facultats i autoritzacions per contractar els serveis oferts per *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets. Així mateix el client exonera de forma expressa a *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets de qualsevol responsabilitat i reclamació respecte dels possibles tercers que pretenguessin tenir algun títol de propietat sobre l’animal.

L’animal objecto del present contracte, haurà de reunir tots requisits que exigeixin tant les normes administratives del país d’origen, de trànsit, així com del país d’arribada, per al cas que el transport sigui internacional.

L’animal objecto del present contracte, haurà de reunir tots els requisits que exigeixin les lleis sanitàries, i haurà d’estar proveït de la cartilla sanitària amb les vacunes legalment exigibles, passaport i/o qualsevol document i reglamentació necessària. En aquest últim cas, l’animal haurà d’estar vacunat el nombre dels dies mínims d’antelació al viatge exigibles per la legislació del país d’origen, de trànsit així com d’arribada, i que serà degudament informat per *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets.

El client es compromet a lliurar tota la documentació i papers oficials relacionats amb l’animal en el termini de temps que sigui exigit. En el cas que la pèrdua o no lliura d’algun document, el client haurà d’assumir les despeses extra que pugui suposar a *BaggagePets i a tercers implicats en el servei, tals com a companyies aèries, transportistes, veterinaris i/o serveis estatals.

Així mateix el client es fa responsable del fet que els animals estan donats d’alta i paguen els impostos locals corresponents, així com qualsevol obligació tributària sobre aquest tema. Així mateix, i a títol enunciatiu i no tancat els animals hauran de ser portadors de la identificació corresponent, microxip, tatuatge, anella etc.

L’animal haurà d’estar proveït d’un segur a tercers.

L’animal haurà de tenir un certificat veterinari de salut vàlid oficial i haurà de ser realitzat amb l’antelació exigible per la legislació del país d’origen, de trànsit així com d’arribada, i que serà degudament informat per *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets.

El client autoritza expressament a *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets a contractar els serveis de veterinaris col·legiats en cas que l’animal emmalaltís durant el trasllat. El preu d’aquests serveis anirà a càrrec exclusivament del propietari i client.

L’animal transportat no haurà de tenir tendència a ser agressiu ni perillós, reservant-nos en tot cas a rebutjar la prestació del servei. Si l’animal es tornés agressius durant el transport, *cabria la possibilitat de mantenir-ho en un espai de seguretat aïllat de la resta d’animals.

Per poder conèixer més a l’animal que va a ser transportat, es fa necessari que el client escrigui una llista dels hàbits, trets de personalitat, medicaments i detalls que consideri rellevants sobre l’animal, així com tot el que els transportistes contractats hagin de conèixer durant el transport.

Així mateix, i per al cas que per qualsevol causa de força major que pogués esdevenir al propietari i/o a la persona designada per a la recollida de la mascota, i aquestes no poguessin recollir a l’animal, deurà el client establir si escau un tercer i/o una institució de recollida i acolliment per a la mascota.

 

Clàusula 5.- Del preu i formes de pagament

El preu corresponent als transports i altres serveis contractats amb *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets es fixarà conformement a les tarifes vigents al moment de la contractació i dins dels límits en elles previstos. Les despeses addicionals que es produeixin com a conseqüència de fets o circumstàncies posteriors a la data de contractació o, si escau, a la data d’emissió d’expedició, seran de compte i càrrec del client, sempre que estiguin degudament justificats i no es degui a culpa o negligència de *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets. El pagament del preu, així com de qualssevol despeses, es realitzarà al comptat.

El pagament complet es realitzarà abans de realitzar el transport de l’animal. Al moment de la reserva i acceptació del servei es procedirà a realitzar un pagament a compte corresponent al 25% del cost total del servei. En el supòsit d’anul·lació per part del client del servei, per causes no imputables a *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets, est perdrà l’import lliurat a *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets, en concepte de resolució de l’encàrrec, sense perjudici del valor d’indemnització que poguessin correspondre-li a *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets respecte de les despeses de gestió, i d’anul·lació de bitllets o uns altres, que també aniran a càrrec del client.

Les despeses addicionals que es produeixin com a conseqüència de fets o circumstàncies posteriors a la data de contractació o, si escau, a la data d’emissió d’expedició, seran de compte i càrrec del client. El pagament del preu, així com de qualssevol despeses, es realitzarà al comptat.

 

Clàusula 6.- Recollida i lliura

Les condicions i termes de la recollida i lliurament de l’animal seran concertats de mutu acord entre el client i *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets.
Del termini de lliurament i durada del servei de trasllat.

L’empresa *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets no pot garantir el temps de durada del servei, sinó tan sol una estimació en condicions normals. No obstant això, *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets, a petició del client, li facilitarà informació, en la mesura del possible, sobre la situació i ubicació de l’animal.

*Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets tan solament es fa responsable dels retards de recollida i lliurament dels animals en el cas que la culpa sigui única i exclusivament imputable a l’empresa, d’una altra manera, el client haurà de reclamar directament a les empreses transportistes intervinents per reclamar si escau qualsevol indemnització. En aquest punt, *Sistemes *Internacionals de *Càrrega,  .L, *BaggagePets es compromet a lliurar quanta documentació sigui necessari perquè el client pugui interposar qualsevol tipus de reclamació contres les empreses transportistes.

Així mateix, *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets no es fa responsable per retards causats per tercers, les autoritats portuàries, o les condicions climàtiques extremes i inusuals.

Els horaris estan subjectes a canvis.

De la Recollida: La persona que va encarregar el servei o qui ella designi a aquest efecte, haurà d’estar present al moment de recollida, si no fos així haurà de deixar una autorització signada. Aquesta autorització inclourà fotocopia DNI del propietari/posseïdor autoritzat de l’animal.

En el cas que el client incompleixi aquesta condició, *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets no realitzarà el servei, però si cobrarà el cost establert llaura el trasllat en la proposta lliurada al client.

Del Lliurament: El lliurament de l’animal en destinació es farà a la persona/s designada/s pel propietari. Per al cas que no es trobés/n en la destinació la/s persones designades per a la recepció de l’animal, *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets carregarà més les despeses de transport i de residència allí on romangui l’animal fins a l’efectiu lliurament del mateix al propietari o persona/s designada/s per ell, que no podrà ser superior a una setmana. Transcorregut aquest termini, la mascota serà lliurada a la institució d’adopció i recollida més propera del lloc de lliurament.

El propietari i/o client de l’animal es farà càrrec de totes les despeses incorregudes fins al lliurament de l’animal.

El lliurament es farà durant l’horari que l’empresa transportista tingui establerta a aquest efecte, sent responsabilitat del client d’adaptar-se a les condicions de lliurament indicades en l’hora per encàrrec lliurada per *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets.

 

Clàusula 7.- De les obligacions de *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets.

*Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets s’obliga a organitzar a la seva pròpia discreció el transport de la manera més apropiada i emprant la deguda diligència, tret que rebi del client instruccions expresses respecte de la manera d’organitzar el servei esmentat. A l’efecte d’organitzar el servei, i excepte instrucció en contrari del client, *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets podrà seleccionar i contractar a tercers que actuïn en la seva condició de prestadors de serveis, transportistes, veterinaris, *guardadores d’animals, operadors del magatzem, agents de duanes i uns altres que requereixi el transport, guarda i lliurament de l’animal, tots els quals seran considerats agents independents de *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets. Així mateix, *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets contractarà, en la mesura del possible, la prestació d’aquests serveis amb aquelles companyies o empreses que se sotmetin als Convenis Internacionals en vigor. Per al cas en què això no fos possible, contractarà amb companyies de reconegut prestigi i solvència. L’animal serà confiat a tals tercers amb subjecció als termes i condicions, tals com a limitacions de responsabilitat per pèrdua, danys, despeses o retard en el lliurament, que s’estableixin en els fulls de ruta, coneixements d’embarqui i rebuts estesos per tals prestataris, transportistes, operadors de magatzem i uns altres. Les cartes de port o coneixements d’embarqui corresponents a l’execució efectiva del servei, estarà disponible durant la seva total vigència.

 

Clàusula 8.- *Trasportín o mòduls de transport

La prestació del present servei per part de *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets ofereix la venda dels mòduls o *trasportines establerts legalment per la legislació vigent i homologats per la Reglamentació *IATA.

En el cas que el client volgués transportar el seu animal amb el seu mòdul de transport, el mateix haurà de ser homologat per la Reglamentació *IATA i estar en bones condicions d’ús i seguretat, la utilització del mateix serà pactada ens les parts.

En el cas que el client proporcioni el *trasportín per al trasllat de l’animal, aquest haurà d’haurà de complir les mesures exigides explicades a l’Apartat de mesurament de mascota, en el cas que no compleixi les mesures establertes, el client haurà d’assumir les despeses d’un nou *trasportín.

 

Clàusula 9.- modificacions realitzades pel client

a) Dels canvis d’horaris
En cas que calgui modificar el dia o/i l’hora concertada de lliurament o recollida, s’haurà de notificar amb antelació de 72 hores, i *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets confirmarà la possibilitat de prestar el serveis dins del nou lliurament o recollida sol·licitada. En el cas que les condicions se sol·licitessin entre les 72 hores anteriors i el moment de la recollida o lliurament, s’aplicarà un import addicional equivalent al 25% del cost total del mateix.

b) De les cancel·lacions
Les cancel·lacions realitzades després de les 72 hores prèvies a la recollida, tindran un càrrec del 25% dels costos del transport.

 

Clàusula 10.- Limitació de responsabilitat

*Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets respondrà enfront del client únicament per les lesions, danys o mort de l’animal que provinguin directament de negligència, falta o incompliment de les seves obligacions contractuals, no sent aquesta responsabilitat superior a la qual assumeixin les companyies aèries o qualsevol altra empresa de transport contractada. La responsabilitat *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets per aquest concepte s’entendrà que comença des del moment en què rebi l’animal i fins al lliurament a la companyia aèria que gestioni l’enviament.

 

Clàusula 11.- Exoneració de responsabilitat

*Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat respecte a l’elecció de tercers que actuïn en la seva condició de transportista, *transitarios, operadors de magatzem, agents de duanes i uns altres que requereixi el trasllat, transport, guarda i lliurament de l’animal, quan els mateixos hagin tingut lloc de conformitat amb les instruccions rebudes per client.

També quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat quan les instruccions de transport hagin estat transmeses als tercers subcontractats d’acord amb l’ordre de transport donada pel client.

*Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets podrà renunciar a l’exercici dels seus drets enfront de dites terceres cedint-los a favor del client.

*Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets no serà responsable de la pèrdua, dany o mort de l’animal, tret que aquesta pèrdua o dany ocorri mentre el mateix estigui sota la custòdia i control.

*Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *BaggagePets no serà responsable si l’animal ha estat transportat pel client o el seu representant.

*Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets no serà responsable de les conseqüències que es derivin en les operacions de càrrega o descàrrega que no hagin estat realitzades directament per la companyia.

*Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets no serà responsable de qualsevol pèrdua o despesa en què pugui incórrer el client, tals com a pèrdua de beneficis, pèrdua de clients, multes, pèrdues degudes a depreciació o clàusula de penalització, fluctuacions en el canvi de divises, taxes o impostos incrementats per les Autoritats, en què pugui incórrer el client en relació amb el trasllat contractat.

*Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets tampoc serà responsable de la pèrdua, dels danys o mort que pogués sofrir l’animal si concorregués alguna de les circumstàncies que es detallen a continuació: (i) Culpa o negligència del client o del seu representant autoritzat. (*ii) *trasportines defectuosos o absència dels mateixos sempre que no hagin estat executats directament per *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets. (*iii) Guerra, rebel·lió, revolució, insurrecció, usurpació de poder o confiscació, nacionalització o *requisición per o sota les ordres d’un Govern o d’una Autoritat pública o local. (*iv) Vaga, *lock-*outs i altres conflictes laborals que afectin al treball. (v) Danys causats per energia nuclear. (vaig veure) Desastres naturals. (*vii) Força major. (*viii) Robatori. (*ix) Circumstàncies que *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets no hagués pogut evitar i les conseqüències del qual no pogués preveure. (x) Altres causes d’exoneració establertes en els convenis o disposicions legals vigents.

 

Clàusula 12.- Reclamacions

Al moment del lliurament de l’animal, els destinataris hauran de verificar les condicions en què es troba, havent d’informar immediatament *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L, *Baggage *Pets sobre qualsevol problema que pogués tenir l’animal. En cap cas podrà retenir-se el pagament dels serveis de *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets incloent costos i despeses, com a conseqüència de demandes o reclamacions interposades pel client contra *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets i/o els tercers contractats per efectuar els trasllats.

 

Clàusula 13.- Dret i fòrum aplicable

Els serveis prestat per *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets es regiran i interpretaran de conformitat amb les Lleis Espanyoles. Per a qualsevol reclamació, seran competents els Jutjats i Tribunals corresponents a l’oficina del *Sistemes *Internacionals de *Càrrega, S.L , *BaggagePets amb la qual el client hagués contractat el servei.

 

Clàusula 14.- Independència

Els termes d’aquestes condicions generals de contractació són independents entre si. En el cas en què alguna part d’aquestes Condicions es declarés invalida, no es veuran afectades les restants.

 

Clàusula 15.- Drets d’imatge

El client dóna permís a *BaggaPets perquè prengui fotos o vídeos de l’animal i les utilitzi amb finalitats comercials o informatius.